Logo
Go Right
جست و جو
محصولات مقالات
Go left
پیوستن
خانه . محصولات
تعداد رای کافی برای امتیازبندی دریافت نشده
اتصالات پنوماتیک
پر بازدید
واپسین دگرگونی: شنبه، 11 خرداد، 1398
اتصالات پنوماتیک
Pneumatic Fittings
اتصالات پنوماتیک

 

اتصالات پنوماتیک اتصال بین لوله ها، شیلنگ ها و اجزای دیگر را در یک سیستم پنوماتیک فراهم می کند. اتصالات هوا دارای اندازه های کوچک تر و فشار پایین تر نسبت به اتصالات هیدرولیک است.

اتصالات به کنترل نیرو و جریان هدایت گاز فشرده یا هوا مورد استفاده در سیستم های پنوماتیک کمک می کند.

 

 

 

SPU SPG
واسطه ۴ SPU-4 رابط مستقیم متغیر ۴-۶ SPG6-4
واسطه ۶ SPU-6 رابط مستقیم متغیر ۶-۸ SPG8-6
واسطه ۸ SPU-8 رابط مستقیم متغیر ۶-۱۰ SPG10-6
واسطه ۱۰ SPU-10 رابط مستقیم متغیر۸-۱۰ SPG10-8
واسطه ۱۲ SPU-12 رابط مستقیم متغیر ۸-۱۲ SPG12-8
واسطه ۱۴ SPU-14 رابط مستقیم متغیر ۱۰-۱۲ SPG12-10
واسطه ۱۶ SPU-16 رابط مستقیم متغیر ۱۲-۱۴ SPG14-12
SPC SPL
اتصال مستقیم ۱/۸*۴ SPC4-01 زانويي ۱/۸*۴ SPL4-01
اتصال مستقیم ۱/۴*۴ SPC4-02 زانویی ۱/۴*۴ SPL4-02
اتصال مستقيم ۱/۸*۶ SPC6-01 زانويي ۱/۸*۶ SPL6-01
اتصال مستقيم ۱/۴*۶ SPC6-02 زانويي ۱/۴*۶ SPL6-02
اتصال مستقیم ۳/۸*۶ SPC6-03 زانویی ۳/۸*۶ SPL6-03
اتصال مستقیم ۱/۲*۶ SPC6-04 زانویی ۱/۲*۶ SPL6-04
اتصال مستقيم ۱/۸*۸ SPC8-01 زانویی ۱/۸*۸ SPL8-01
اتصال مستقيم ۱/۴*۸ SPC8-02 زانویی ۱/۴*۸ SPL8-02
اتصال مستقیم ۳/۸*۸ SPC8-03 زانویی ۳/۸*۸ SPL8-03
اتصال مستقیم ۱/۲*۸ SPC8-04 زانویی ۱/۲*۸ SPL8-04
اتصال مستقیم ۱/۸*۱۰ SPC10-01 زانویی ۱/۸*۱۰ SPL10-01
اتصال مستقیم ۱/۴*۱۰ SPC10-02 زانویی ۱/۴*۱۰ SPL10-02
اتصال مستقیم ۳/۸*۱۰ SPC10-03 زانویی ۳/۸*۱۰ SPL10-03
اتصال مستقیم ۱/۲*۱۰ SPC10-04 زانویی ۱/۲*۱۰ SPL10-04
اتصال مستقیم ۱/۸*۱۲ SPC12-01 زانویی ۱/۸*۱۲ SPL12-01
اتصال مستقیم ۱/۴*۱۲ SPC12-02 زانویی ۱/۴*۱۲ SPL12-02
اتصال مستقیم ۳/۸*۱۲ SPC12-03 زانویی ۳/۸*۱۲ SPL12-03
اتصال مستقیم ۱/۲*۱۲ SPC12-04 زانویی ۱/۲*۱۲ SPL12-04
اتصال مستقیم ۱/۴*۱۴ SPC14-02 زانویی ۱/۴*۱۴ SPL14-02
اتصال مستقیم ۳/۸*۱۴ SPC14-03 زانویی ۳/۸*۱۴ SPL14-03
اتصال مستقیم ۱/۲*۱۴ SPC14-04 زانویی ۱/۲*۱۴ SPL14-04
اتصال مستقیم ۱/۴*۱۶ SPC16-02 زانویی ۱/۴*۱۶ SPL16-02
اتصال مستقیم ۳/۸*۱۶ SPC16-03 زانویی ۳/۸*۱۶ SPL16-03
اتصال مستقیم ۱/۲*۱۶ SPC16-04 زانویی ۱/۲*۱۶ SPL16-04
اتصال مستقیم ۳/۴*۱۶ SPC16-06 زانویی ۳/۴*۱۶ SPL16-06
اتصال مستقیم ۴*M۵ SPC 4-M5 زانویی ۴*M۵ SPL 4-M5
اتصال مستقیم ۶*M۵ SPC 6-M5 زانویی ۶*M۵ SPL 6-M5
اتصال مستقیم ۸*M۵ SPC 8-M5 زانویی ۸*M۵ SPL 8-M5
اتصال مستقیم ۴*M۶ SPC 4-M6 زانویی ۴*M۶ SPL4-M6
اتصال مستقیم ۶*M۶ SPC 6-M6 زانویی ۶*M۶ SPL6-M6
اتصال مستقیم ۴*M۸ SPC4-M8 زانویی ۴*M۸ SPL4-M8
اتصال مستقیم ۶*M۸ SPC6-M8 زانویی ۶*M۸ SPL6-M8
اتصال مستقیم ۶*M۱۲ SPC 6-M12*1.5 زانویی ۶*M۱۲ SPL 6-M12*1.5
اتصال مستقیم ۶*M۱۴ SPC6-M14*1.5 زانویی ۶*M۱۴ SPL6-M14*1.5
اتصال مستقیم ۶*M۱۶ SPC6-M16*1.5 زانویی ۶*M۱۶ SPL6-M16*1.5
اتصال مستقیم ۸*M۱۲ SPC 8-M12*1.5 زانویی ۸*M۱۲ SPL 8-M12*1.5
اتصال مستقیم ۸*M۱۴ SPC8-M14*1.5 زانویی ۸*M۱۴ SPL8-M14*1.5
اتصال مستقیم ۸*M۱۶   زانویی ۸*M۱۶ SPL8-M16*1.5
SPC-G SPL-G
اتصال مستقيم ارینگ خور ۱/۸*۶ SPC6-G01 زانویی ارینگ خور ۱/۸*۶ SPL6-G01
اتصال مستقيم ارینگ خور ۱/۴*۶ SPC6-G02 زانویی ارینگ خور ۱/۴*۶ SPL6-G02
اتصال مستقيم ارینگ خور ۳/۸*۶ SPC6-G03 زانویی ارینگ خور ۳/۸*۶ SPL6-G03
اتصال مستقيم ارینگ خور ۱/۲*۶ SPC6-G04 زانویی ارینگ خور ۱/۲*۶ SPL6-G04
اتصال مستقيم ارینگ خور ۱/۸*۸ SPC8-G01 زانویی ارینگ خور ۱/۸*۸ SPL8-G01
اتصال مستقيم ارینگ خور ۱/۴*۸ SPC8-G02 زانویی ارینگ خور ۱/۴*۸ SPL8-G02
اتصال مستقيم ارینگ خور ۳/۸*۸ SPC8-G03 زانویی ارینگ خور ۳/۸*۸ SPL8-G03
اتصال مستقيم ارینگ خور ۱/۲*۸ SPC8-G04 زانویی ارینگ خور ۱/۲*۸ SPL8-G04
اتصال مستقيم ارینگ خور ۱/۴*۱۰ SPC10-G02 زانویی ارینگ خور ۱/۴*۱۰ SPL10-G02
اتصال مستقيم ارینگ خور ۳/۸*۱۰ SPC10-G03 زانویی ارینگ خور ۳/۸*۱۰ SPL10-G03
اتصال مستقيم ارینگ خور ۱/۲*۱۰ SPC10-G04 زانویی ارینگ خور ۱/۲*۱۰ SPL10-G04
اتصال مستقيم ارینگ خور ۱/۴*۱۲ SPC12-G02 زانویی ارینگ خور ۱/۴*۱۲ SPL12-G02
اتصال مستقيم ارینگ خور ۳/۸*۱۲ SPC12-G03 زانویی ارینگ خور ۳/۸*۱۲ SPL12-G03
اتصال مستقيم ارینگ خور ۱/۲*۱۲ SPC12-G04 زانویی ارینگ خور ۱/۲*۱۲ SPL12-G04
SPLF SPH
زانویی مادگی داخل رزوه ۱/۸*۶ SPLF6-01 زانویی گردان آچارخور ۱/۸*۶ SPH6-01
زانویی مادگی داخل رزوه ۱/۴*۶ SPLF6-02 زانویی گردان  آچارخور ۱/۴*۶ SPH6-02
زانویی مادگی داخل رزوه ۱/۸*۸ SPLF8-01 زانویی گردان  آچارخور ۱/۸*۸ SPH8-01
زانویی مادگی داخل رزوه ۱/۴*۸ SPLF8-02 زانویی گردان  آچارخور ۱/۴*۸ SPH8-02
زانویی مادگی داخل رزوه ۱/۴*۱۰ SPLF10-02 زانویی گردان  آچارخور ۱/۴*۱۰ SPH10-02
SPE SPY
سه راهی ۴ SPE-4 سه راهی Y۴ SPY-4
سه راهی ۶ SPE-6 سه راهی Y۶ SPY-6
سه راهی ۸ SPE-8 سه راهی Y۸ SPY-8
سه راهی ۱۰ SPE-10 سه راهی Y۱۰ SPY-10
سه راهی ۱۲ SPE-12 سه راهی Y۱۲ SPY-12
سه راهی ۱۴ SPE-14  
سه راهی ۱۶ SPE-16
SPN SPEN
سه راهی Y متغیر  ۴-۶ SPN6-4 سه راهی متغیر ۶-۴-۶ SPEN6-4
سه راهی Y متغیر  ۶-۸ SPN8-6 سه راهی متغیر ۴-۶-۴ SPEND6-4
سه راهی Y متغیر  ۱۰-۱۲ SPN12-10 سه راهی متغیر ۸-۶-۸ SPEN8-6
SPX سه راهی متغیر ۶-۸-۶ SPEND8-6
سه راهی Y وسط دنده ۱/۸*۶ SPX6-01 سه راهی متغیر ۱۰-۶-۱۰ SPEN10-6
سه راهی Y وسط دنده ۱/۴*۶ SPX6-02 سه راهی متغیر ۱۰-۸-۱۰ SPEN10-8
سه راهی Y وسط دنده ۱/۸*۸ SPX8-01 سه راهی متغیر ۸-۱۰-۸ SPEND10-8
سه راهی Y وسط دنده ۱/۴*۸ SPX8-02 سه راهی متغیر ۱۲-۸-۱۲ SPEN12-8
سه راهی Y وسط دنده ۳/۸*۸ SPX8-03 سه راهی متغیر ۸-۱۲-۸ SPEND12-8
سه راهی Y وسط دنده ۱/۲*۸ SPX8-04 سه راهی متغیر ۱۲-۱۰-۱۲ SPEN12-10
سه راهی Y وسط دنده ۱/۴*۱۰ SPX10-02 سه راهی متغیر ۱۰-۱۲-۱۰ SPEND12-10
سه راهی Y وسط دنده ۱/۲*۱۰ SPX10-04  
سه راهی Y وسط دنده ۱/۲*۱۲ SPX12-04
SPXL SPW
چهار راهی ۴ SPXL-4 پنج راهی ۴ SPW-4
چهار راهی ۶ SPXL-6 پنج راهی ۶ SPW-6
چهار راهی ۸ SPXL-8 پنج راهی ۸ SPW-8
چهار راهی ۱۰ SPXL-10 پنج راهی ۱۰ SPW-10
چهار راهی ۱۲ SPXL-12 پنج راهی ۱۲ SPW-12
پنج راهی تبدیلی ۸-۶ SPWG 8-6
پنج راهی تبدیلی ۱۰-۸ SPWG 10-8
پنج راهی تبدیلی ۱۰-۱۲ SPWG 12-10
SPB SPD
سه راهی وسط دنده ۱/۸*۴ SPB4-01 سه راهی بغل دنده ۱/۸*۴ SPD4-01
سه راهی وسط دنده ۱/۴*۴ SPB4-02 سه راهی بغل دنده ۱/۴*۴ SPD4-02
سه راهی وسط دنده ۱/۸*۶ SPB6-01 سه راهی بغل دنده ۱/۸*۶ SPD6-01
سه راهی وسط دنده ۱/۴*۶ SPB6-02 سه راهی بغل دنده ۱/۴*۶ SPD6-02
سه راهی وسط دنده ۳/۸*۶ SPB6-03 سه راهی بغل دنده ۳/۸*۶ SPD6-03
سه راهی وسط دنده ۱/۲*۶ SPB6-04 سه راهی بغل دنده ۱/۲*۶ SPD6-04
سه راهی وسط دنده ۱/۸*۸ SPB8-01 سه راهی بغل دنده ۱/۸*۸ SPD8-01
سه راهی وسط دنده ۱/۴*۸ SPB8-02 سه راهی بغل دنده ۱/۴*۸ SPD8-02
سه راهی وسط دنده ۳/۸*۸ SPB8-03 سه راهی بغل دنده ۳/۸*۸ SPD8-03
سه راهی وسط دنده ۱/۲*۸ SPB8-04 سه راهی بغل دنده ۱/۲*۸ SPD8-04
سه راهی وسط دنده ۱/۴*۱۰ SPB10-02 سه راهی بغل دنده ۱/۴*۱۰ SPD10-02
سه راهی وسط دنده ۳/۸*۱۰ SPB10-03 سه راهی بغل دنده ۳/۸*۱۰ SPD10-03
سه راهی وسط دنده ۱/۲*۱۰ SPB10-04 سه راهی بغل دنده ۱/۲*۱۰ SPD10-04
سه راهی وسط دنده ۱/۴*۱۲ SPB12-02 سه راهی بغل دنده ۱/۴*۱۲ SPD12-02
سه راهی وسط دنده ۳/۸*۱۲ SPB12-03 سه راهی بغل دنده ۳/۸*۱۲ SPD12-03
سه راهی وسط دنده ۱/۲*۱۲ SPB12-04 سه راهی بغل دنده ۱/۲*۱۲ SPD12-04
HVFF SPV
شیر تخلیه دستی ۶ HVFF-6 زانویی دوسر شیلنگ خور ۴ SPV 4
شیر تخلیه دستی ۸ HVFF-8 زانویی دوسر شیلنگ خور ۶ SPV 6
شیر تخلیه دستی ۱۰ HVFF-10 زانویی دوسر شیلنگ خور ۸ SPV 8
شیر تخلیه دستی ۱۲ HVFF-12 زانویی دوسر شیلنگ خور ۱۰ SPV 10
  زانویی دوسر شیلنگ خور ۱۲ SPV 12
HVSS BUC
شیر تخلیه دستی دو سر رزوه ۱/۸ HVSS 01 شیر بین راهی ملخی ۶ BUC-6
شیر تخلیه دستی دو سر رزوه ۱/۴ HVSS 02 شیر بین راهی ملخی ۸ BUC-8
HVSF SPA
شیر تخلیه دستی بغل دنده ۱/۸*۶ HVSF6-01 شیر فلوکنترل بین راهی ۴ SPA-4
شیر تخلیه دستی بغل دنده ۱/۴*۶ HVSF6-02 شیر فلوکنترل بین راهی ۶ SPA-6
شیر تخلیه دستی بغل دنده ۱/۸*۸ HVSF8-01 شیر فلوکنترل بین راهی ۸ SPA-8
شیر تخلیه دستی بغل دنده ۱/۴*۸ HVSF8-02 شیر فلوکنترل بین راهی ۱۰ SPA-10
شیر تخلیه دستی بغل دنده ۱/۴*۱۰ HVSF10-02 شیر فلوکنترل بین راهی ۱۲ SPA-12
LSC BL
فلو کنترل زانویی گردان ۱/۴*۶ LSC6-02 شیر زانویی ملخی ۱/۴*6 BL6-02
فلو کنترل زانویی گردان ۱/۴*۸ LSC8-02 شیر زانویی ملخی ۱/۴*8 BL8-02
JSC SPCF
فلو کنترل سر جکیM۵*۴ JSC4-M5 اتصال مستقیم داخل رزوه ۱/۸*۴ SPCF 4-01
فلو کنترل سر جکی ۱/۸*۴ JSC4-01 اتصال مستقیم داخل رزوه ۱/۸*6 SPCF 6-01
فلو کنترل سر جکی ۱/۴*۴ JSC4-02 اتصال مستقیم داخل رزوه ۱/۴*6 SPCF 6-02
فلو کنترل سر جکی ۶*M۵ JSC6-M5 اتصال مستقیم داخل رزوه ۱/۸*۸ SPCF 8-01
فلو کنترل سر جکی ۱/۸*۶ JSC6-01 اتصال مستقیم داخل رزوه ۱/۴*۸ SPCF 8-02
فلو کنترل سر جکی ۱/۴*۶ JSC6-02 اتصال مستقیم داخل رزوه ۱/۴*۱۰ SPCF10-02
فلو کنترل سر جکی ۳/۸*۶ JSC6-03 اتصال مستقیم داخل رزوه ۳/۸*۱۰ SPCF10-03
فلو کنترل سر جکی ۱/۲*۶ JSC6-04 اتصال مستقیم داخل رزوه ۱/۴*۱۲ SPCF12-02
فلو کنترل سر جکی ۱/۸*۸ JSC8-01 اتصال مستقیم داخل رزوه ۳/۸*۱۲ SPCF12-03
فلو کنترل سر جکی ۱/۴*۸ JSC8-02 اتصال مستقیم داخل رزوه ۱/۲*۱۲ SPCF12-04
فلو کنترل سر جکی ۳/۸*۸ JSC8-03  
فلو کنترل سر جکی ۱/۲*۸ JSC8-04
فلو کنترل سر جکی ۱/۸*۱۰ JSC10-01
فلو کنترل سر جکی ۱/۴*۱۰ JSC10-02
فلو کنترل سر جکی ۳/۸*۱۰ JSC10-03
فلو کنترل سر جکی ۱/۲*۱۰ JSC10-04
فلو کنترل سر جکی ۱/۴*۱۲ JSC12-02 PXY
فلو کنترل سر جکی ۳/۸*۱۲ JSC12-03 پنج راهی خوشه ای متغیر ۴-۶ PXY6-4
فلو کنترل سر جکی ۱/۲*۱۲ JSC12-04 پنج راهی خوشه ای  متغیر ۴-۸ PXY8-4
SPM SPLM
رابط تابلویی ۶ SPM-6 زانویی تابلویی ۶ SPLM-6
رابط تابلویی ۸ SPM-8 زانویی تابلویی ۸ SPLM-8
رابط تابلویی ۱۰ SPM-10 زانویی تابلویی ۱۰ SPLM-10
KCU KCC
استاپ فیتینگ بین راهی ۴ KCU-4 استاپ فیتینگ ۱/۸*۴ KCC4-01
استاپ فیتینگ بین راهی ۶ KCU-6 استاپ فیتینگ ۱/۸*۶ KCC6-01
استاپ فیتینگ بین راهی ۸ KCU-8 استاپ فیتینگ ۱/۴*۶ KCC6-02
استاپ فیتینگ بین راهی ۱۰ KCU-10 استاپ فیتینگ ۱/۸*۸ KCC8-01
استاپ فیتینگ بین راهی ۱۲ KCU-12 استاپ فیتینگ ۱/۴*۸ KCC8-02
  استاپ فیتینگ ۱/۴*۱۰ KCC10-02
PSV PST
اگزوز تخت ۱/۸ PSV 01 اگزوز کله قندی ۱/۸ PST 01
اگزوز تخت ۱/۴ PSV 02 اگزوز کله قندی ۱/۴ PST 02
اگزوز تخت ۳/۸ PSV 03 اگزوز کله قندی ۳/۸ PST 03
اگزوز تخت ۱/۲ PSV 04 اگزوز کله قندی ۱/۲ PST 04
اگزوز تخت ۳/۴ PSV 06 اگزوز کله قندی ۳/۴ PST 06
PSB PSS
فلو اگزوز ۱/۸ PSB -01 فلو اگزوز فنری ۱/۸ PSS -01
فلو اگزوز ۱/۴ PSB -02 فلو اگزوز فنری ۱/۴ PSS -02
فلو اگزوز ۳/۸ PSB -03 فلو اگزوز فنری ۳/۸ PSS -03
فلو اگزوز ۱/۲ PSB -04 فلو اگزوز فنری ۱/۲ PSS -04

 

 

اتصالات پنوماتیک - فیتبنگ پنوماتیک - کله نارنجی - اتصال نارنجی - فیتینگ نارنجی

شیلنگ ناجین - شیلنگ - ناجین - ناجین الیت - شیلنگ الیت - اتصالات کله نارنجی - اتصالات نارنجی - فیتینگ کله نارنجی - پنوماتیک نارنجی - کله نارنجی الیت - شیلنگ خشک - شیلنگ استخوانی - شیلنگ پلی آمید - اتصالات پنوماتیک - شیلنگ پی یو - شیلنگ پنوماتیک

لوازم و اتصالات پنوماتیک یک اتصال سریع است که عمدتا برای لوله کشی هوا و ابزار پنوماتیک استفاده می شود.

آرا کاربران: 0
بازدید: 908
رای: 0
آرا صاحب‌نظران: 0
بازدید: 16
رای: 0
نشانی: تهران ، خیابان امیرکبیر ، کوچه ناظم الاطباء شمالی ، پاساژ تهران ، طبقه دوم ، پلاک ۱۱۹ ، بازرگانی کاسپین
تلفن: ۳۳۹۵۴۷۸۸-۳۳۱۱۲۶۷۵
ایمیل: hanif.shirdel@gmail.com
شبکه‌های اجتماعی

Culture
ایران
پروانۀ بهره‌برداری ویژۀ الیت پنوماتیک است. برخاسته از ( وی‌آی‌تی هیدروژن ۰.۹.۷ )
پارسی